ભુમિ તરસે

મેઘો ના વરસે

તાત શું કરશે

 

🔶🔷🔶🔷🔶🔷

તુ વરસ

તો છીપે તરસ

ઉગે સરસ.

Advertisements
Standard