જનમદિવસ

હે પ્રભુ…
તારી કૃપા આમ જ વરસતી રહે.
તારી રહેમ નજર વિસ્તરતી રહે.
જે જીવું એ સરળ વહેતું જ રહે.
ખીલેલુ નંદનવન સમુ મહેકતું રહે.
તારા પાવન ચરણોમાં નમતું રહે.
જીવન તારા નેહમાં નીતરતું રહે.
સહુની સેવામાં સરકતુ હસતું રહે.
જનમ નું વરસ ભલે બદલાતુ રહે.
તારા જ સાનિધ્યમાં મરકતુ રહે.
મુજ આયખું તારે ચરણોમાં હરિ….20181020_203913

Advertisements
Standard