મારો દિકરો લાડકવાયો

મારા રોમ રોમમાં “ઉત્સવ” ઉજવાય..આજ
💖❤💛💜💙💚💗

મારા તાજનો કોહીનૂર ♔♔♔♔♔♔
મારો ફુલોનો બગીચો 🌹🏵🌻🌺
મારા હાસ્ય નો ફુવારો 😅😃😁😁
મારા ઘરનો સંગીત નો સૂર🎵🎹🎼🎤
મારા આકાશનો સુરજ🌞🌞🌞🌞
મારી રાત્રિ નો ચાંદો🌙🌙🌛🌜🌝
મારી નિંદ્રા ને મીઠી બનાવનાર 🛌🛌🛌
મારી ચિંતાઓ ઉપાડનાર💰💰💰 💲
મારા ઘરનો ઘરદિવડો 🔥 🔥🔥🔥
ભરપુર જીવો..તંદુરસ્ત જીવો..ખિલતા રહો..
જનમદિન મુબારક બેટા

Advertisements
Standard