મારો દિકરો લાડકવાયો

મારા રોમ રોમમાં “ઉત્સવ” ઉજવાય..આજ
💖❤💛💜💙💚💗

મારા તાજનો કોહીનૂર ♔♔♔♔♔♔
મારો ફુલોનો બગીચો 🌹🏵🌻🌺
મારા હાસ્ય નો ફુવારો 😅😃😁😁
મારા ઘરનો સંગીત નો સૂર🎵🎹🎼🎤
મારા આકાશનો સુરજ🌞🌞🌞🌞
મારી રાત્રિ નો ચાંદો🌙🌙🌛🌜🌝
મારી નિંદ્રા ને મીઠી બનાવનાર 🛌🛌🛌
મારી ચિંતાઓ ઉપાડનાર💰💰💰 💲
મારા ઘરનો ઘરદિવડો 🔥 🔥🔥🔥
ભરપુર જીવો..તંદુરસ્ત જીવો..ખિલતા રહો..
જનમદિન મુબારક બેટા

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s